Vaaliteemat

Kuntavaalit ovat kansalaisille erityisen tärkeät vaalit, koska Järvenpään kotikaupungin asiat ovat sujuvan arkielämän kannalta niitä tärkeimpiä.
Kaupunginvaltuustossa päätetään muun muassa päiväkodeista, kouluista,
kirjastoista, liikuntapaikoista, ikäihmisten palveluista, julkisesta liikenteestä, kaavoituksesta ja liikenneratkaisuista. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kuntien tehtäviä olisi tarkoitus vähentää, tulevat kunnat tulevat olemaan silti tulevaisuudessa merkittäviä päätöksentekijöitä hyvinvoinnin saralla ja kansalaisten peruspalvelujen tarjoajina.
Tulevaisuuden kuntaa muokataan nyt ja minä haluaisin jatkossakin olla mukana vaikuttamassa siihen, että Järvenpää on tulevaisuudessa entistäkin elinvoimaisempi, kestävämpi ja täynnä mahdollisuuksia oleva kaupunki. Järvenpäässä on oltava tarjolla hyvät julkiset palvelut ja peruspalvelut kaikkien saatavilla lähellä.
On siis erittäin tärkeätä säilyttää koko ajan vuoropuhelu tavallisten kuntalaisten kanssa päätöksiä tehtäessä.
Luottamustoimeni:
• Kaupunginvaltuutettu
• Hyvinvointi- ja tarkastuslautakunnan jäsen
• Seurakunnan valtuutettu ja kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja
• Terijoen Sos.dem Työväenyhdistyksen johtokunnan varajäsen
aikaisemmat:
• Kaupungin varavaltuutettu
• Opetus-ja kasvatuslautakunnan varajäsen
• Kirkkovaltuuston varajäsen
• Kasvatusjohtokunnan varajäsen
• Terijoen Sos.dem Työväenyhdistyksen johtokunnan hallituksen jäsen
• Eläkeläisneuvoston lautakuntan edustajan varajäsen
Tärkeät teemat:
• Nuorten ja lasten ongelmiin puututtava heti
• Julkista terveydenhuoltoa on PARANNETTAVA
• Perusturvasta ei saa tinkiä, peruspalvelut turvattava kaikille
• Lapsiperheitä on tuettava (lyhyemmät työajat, mahdollisuus hoitaa lapsia
kotona saaden siitä rajallinen korvaus, jotta säästyttäisiin jatkossa nuorten
ongelmilta. Vanha kunnon kodinhoitajapalvelu takaisin)
• Terveyskeskukseen ja vanhainkotiin on saatava riittävästi henkilökuntaa,                      
jolloin huonokuntoisetkin tulee hoidettua
• Omaishoidon tukea monipuolistettava
• Kohtuuhintaista ja monipuolista asumista on lisättävä
• Nuorisolle ohjattua tekemistä syrjäytymisen estämiseksi
• Luokkakoot on pidettävä pieninä
• Järvenpää tehtävä yrittäjille houkuttelevammaksi
• Työllisyyden edistäminen ( Työllisyyden kasvu tukee kaupungin verokertymän kasvua ja antaa näin edellytykset viihtyisän ympäristön rakentamiselle ja toimiville julkisille palveluille. Tämä lisää vetovoimaisuutta ja tukee yritysten kasvua sekä osaavan työvoiman saatavuutta Järvenpäähän.)
• Kaikille kuntalaisille tarjottava enemmän ilmaisia liikuntamahdollisuuksia
Vaalilupaukseni:
– Lupaan jatkaa olla aktiivinen valtuutettu ja olen omatoimisesti yhteydessä kuntalaisiin, joita päätöksenteon kohteena oleva asia koskettaa.
– Lupaan muistaa päätöksen teossa lapset, nuoret, vanhukset, vammaiset, terveyspalvelut, syrjäytymisen ehkäisyn sekä asumisen.
– Jos tulen valituksi, lupaan tavoitteessani kertoa kuinka olen onnistunut valtuustokaudella.
Olen sitoutunut toimimaan lasten ja nuorten puolesta ja edistämään
seuraavia tavoitteita:
1.       Kuntani toteuttaa harrastustakuun.
2.       Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua.
3.       Päiväkodissa ja koulussa voidaan hyvin.
4.       Ehkäisevään työhön panostetaan päätöksenteossa ja budjetoinnissa.
5.       Kunnassani edistetään lasten ja nuorten oikeuksia.
6.       Lapsille ja nuorille rakennetaan hyvä elinympäristö.
Kunnassa edistetään lasten ja nuorten oikeuksia
Kunnassani arvioidaan ennen päätöksentekoa päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin, myös sellaisten asioiden osalta, jotka vaikuttavat heihin epäsuorasti.
Kunnan yhdenvertaisuussuunnitelmassa huomioidaan lasten ja nuorten moninaisuus.
Kuntani edistää turvapaikanhakijoiden kotoutumista myöntämällä kuntapaikkoja ja tarjoamalla lapsille näiden tarvitsemat palvelut.
Mitä teen?
Perehdyn ohjeistukseen lapsivaikutusten arvioinnista. Muistutan vaikutusarvioinnista tarvittaessa kaikissa kunnan päätöksentekoelimissä.
Tutustun kunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja siihen, miten lapset ja nuoret huomioidaan siinä.
Lapsille ja nuorille rakennetaan hyvä elinympäristö
Lapset ja nuoret pääsevät liikkumaan itsenäisesti: kunnassa on toimiva ja edullinen joukkoliikenne ja turvallisia kävely- ja pyöräreittejä.
Kunnassa on tarjolla riittävästi monipuolisia edullisia ja esteettömiä vuokra-asuntoja.
Mitä teen?
Muistutan lasten ja nuorten kuulemisesta kaavoitusprosessien yhteydessä.

Kuntavaalit ovat myös henkilövaalit. Tämän takia on tärkeätä, että vaaleissa on ehdolla monipuolisia ja erilaisia ehdokkaita saavuttaaksemme parhaimman valtuustoedustuksen. Itse olen palavasti innostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kaupunkimme asukkaiden hyväksi.