Vaaliteemat

Kuntavaalit ovat kansalaisille erityisen tärkeät vaalit, koska Järvenpään kotikaupungin asiat ovat sujuvan arkielämän kannalta niitä tärkeimpiä.
Kaupunginvaltuustossa päätetään muun muassa päiväkodeista, kouluista,
kirjastoista, liikuntapaikoista, ikäihmisten palveluista, julkisesta liikenteestä, kaavoituksesta ja liikenneratkaisuista. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kuntien tehtäviä olisi tarkoitus vähentää, tulevat kunnat tulevat olemaan silti tulevaisuudessa merkittäviä päätöksentekijöitä ja kansalaisten peruspalvelujen tarjoajia.
Tulevaisuuden kuntaa muokataan nyt ja minä haluaisin jatkossakin olla mukana vaikuttamassa siihen, että Järvenpää on tulevaisuudessa entistäkin elinvoimaisempi, kestävämpi ja täynnä mahdollisuuksia oleva kaupunki. Järvenpäässä on oltava tarjolla hyvät julkiset palvelut ja peruspalvelut kaikkien saatavilla lähellä.
On siis erittäin tärkeätä säilyttää koko ajan vuoropuhelu tavallisten kuntalaisten kanssa päätöksiä tehtäessä.
Luottamustoimeni:
• Kaupunginvaltuutettu
• Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
• Eläkeläisneuvoston lautakuntan edustajan varajäsen
• Terijoen Sos.dem Työväenyhdistyksen johtokunnan varajäsen
aikaisemmat:
• Kaupungin varavaltuutettu
• Opetus-ja kasvatuslautakunnan varajäsen
• Kirkkovaltuuston varajäsen
• Kasvatusjohtokunnan varajäsen
• Terijoen Sos.dem Työväenyhdistyksen johtokunnan hallituksen jäsen
Tärkeät teemat:
• Julkista terveydenhuoltoa on PARANNETTAVA
• Perusturvasta ei saa tinkiä, peruspalvelut turvattava kaikille
• Lapsiperheitä on tuettava (lyhyemmät työajat, mahdollisuus hoitaa lapsia
kotona saaden siitä rajallinen korvaus, jotta säästyttäisiin jatkossa nuorten
ongelmilta. Vanha kunnon kodinhoitajapalvelu takaisin)
• Terveyskeskukseen ja vanhainkotiin on saatava riittävästi henkilökuntaa,                      
jolloin huonokuntoisetkin tulee hoidettua
• Omaishoidon tukea monipuolistettava
• Nuorten ja lasten ongelmiin puututtava heti
• Vuokra-asuntojen rakentamista lisättävä
• Nuorisolle ohjattua tekemistä syrjäytymisen estämiseksi
• Luokkakoot on pidettävä pieninä
• Vammaisia kohdeltava tasa-arvoisesti
• Työllisyyden edistäminen ( Työllisyyden kasvu tukee kaupungin verokertymän kasvua ja antaa näin edellytykset viihtyisän ympäristön rakentamiselle ja toimiville julkisille palveluille. Tämä lisää vetovoimaisuutta ja tukee yritysten kasvua sekä osaavan työvoiman saatavuutta Järvenpäähän.)
• Kaikille kuntalaisille tarjottava enemmän ilmaisia liikuntamahdollisuuksia
Vaalilupaukseni:
– Lupaan jatkaa olla aktiivinen valtuutettu ja olen omatoimisesti yhteydessä kuntalaisiin, joita päätöksenteon kohteena oleva asia koskettaa.
– Lupaan muistaa päätöksen teossa lapset, nuoret, vanhukset, vammaiset, terveyspalvelut, syrjäytymisen ehkäisyn sekä asumisen.
– Jos tulen valituksi, lupaan tavoitteessani kertoa kuinka olen onnistunut valtuustokaudella.
Olen sitoutunut toimimaan lasten ja nuorten puolesta ja edistämään
seuraavia tavoitteita:
1.       Kuntani toteuttaa harrastustakuun.
2.       Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua.
3.       Päiväkodissa ja koulussa voidaan hyvin.
4.       Ehkäisevään työhön panostetaan päätöksenteossa ja budjetoinnissa.
5.       Kunnassani edistetään lasten ja nuorten oikeuksia.
6.       Lapsille ja nuorille rakennetaan hyvä elinympäristö.
Kunnassa edistetään lasten ja nuorten oikeuksia
Kunnassani arvioidaan ennen päätöksentekoa päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin, myös sellaisten asioiden osalta, jotka vaikuttavat heihin epäsuorasti.
Kunnan yhdenvertaisuussuunnitelmassa huomioidaan lasten ja nuorten moninaisuus.
Kuntani edistää turvapaikanhakijoiden kotoutumista myöntämällä kuntapaikkoja ja tarjoamalla lapsille näiden tarvitsemat palvelut.
Mitä teen?
Perehdyn ohjeistukseen lapsivaikutusten arvioinnista. Muistutan vaikutusarvioinnista tarvittaessa kaikissa kunnan päätöksentekoelimissä.
Tutustun kunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja siihen, miten lapset ja nuoret huomioidaan siinä.
Lapsille ja nuorille rakennetaan hyvä elinympäristö
Lapset ja nuoret pääsevät liikkumaan itsenäisesti: kunnassa on toimiva ja edullinen joukkoliikenne ja turvallisia kävely- ja pyöräreittejä.
Kunnassa on tarjolla riittävästi edullisia ja esteettömiä vuokra-asuntoja.
Kuntani sitoutuu kestävään kehitykseen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumiseen sekä huomioi hankinnoissaan ihmis- ja ympäristövaikutukset.
Mitä teen?
Muistutan lasten ja nuorten kuulemisesta kaavoitusprosessien yhteydessä.